Gratis retourneren

24u thuislevering

Gratis verzending vanaf 175€

Beveiligde betaling

5% MEMBER KORTING

Wedstrijdreglement Gigue

 1. De wedstrijd wordt georganiseerd door Profile NV, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 9810 Eke, ’s Gravendreef 24 (hierna “Gigue” genoemd).
 2. Gigue behoudt zich het recht voor de wedstrijd of een deel ervan te wijzigen, uit te stellen, in te korten of in te trekken indien de omstandigheden dit vereisen. Gigue kan daarvoor niet aansprakelijk gesteld worden. Druk-, spel-, zet- of andere fouten kunnen niet ingeroepen worden als grond voor welke verplichting dan ook vanwege Gigue.
 3. Over het wedstrijdreglement, de organisatie en/of de uitslag van de wedstrijd wordt géén correspondentie gevoerd (briefwisseling, mails en/of telefoongesprekken). Alle bijkomende mededelingen en/of publicaties in verband met de wedstrijd gelden als punt van reglement. Alle beslissingen vanwege Gigue zijn zonder verhaal.
 4. De wedstrijd staat open voor alle personen die op het Belgisch of Nederlands grondgebied wonen, met uitzondering van de personeelsleden van Gigue, de ondernemingen (incl. personeelsleden en medewerkers) die bij de organisatie van de wedstrijd betrokken zijn, en alle gezinsleden (d.w.z. mensen die op dezelfde woonplaats wonen) van deze uitgesloten categorieën. Ingeval de deelnemer op het moment van deelname jonger is dan 18 jaar, dient deze over de uitdrukkelijke goedkeuring van zijn ouders en/of zijn voogd te beschikken en deze goedkeuring, op eerste verzoek van Gigue, voor te leggen.
 5. De bijzondere deelnamevoorwaarden worden uiteengezet in de wedstrijd zelf. Die voorwaarden gelden bovenop huidige algemene voorwaarden. Ingeval van strijdigheid tussen de bijzondere en algemene voorwaarden, primeren de bijzondere. Laattijdige antwoorden of inzendingen worden niet meer in aanmerking genomen.
 6. Geen enkele van de prijzen is inruilbaar tegen speciën of andere voordelen in natura. De prijs wordt alleen toegekend of overhandigd aan de winnaar, die daarvoor kan verzocht worden om zijn identiteit aan te tonen. De deelnemer verliest het recht op zijn prijs, indien hij deze niet binnen de 5 dagen na afloop van de wedstrijd opgehaald heeft, tenzij een andere termijn of procedure is aangeduid bij de wedstrijd. Gigue behoudt zich in dat verband ook het recht voor om de prijs te overhandigen aan een andere deelnemer die als winnaar in aanmerking komt.
 7. Tenzij uitdrukkelijk anders aangeduid bij de wedstrijd, kan elke deelnemer slechts éénmaal deelnemen. Bij meerdere antwoorden, deelnames of inzendingen houdt Gigue enkel rekening met de eerst ontvangen deelname, onverminderd het recht Gigue om toepassing te maken van artikel 9.
 8. Er wordt maximaal één prijs toegekend per adres / woonplaats waar meerdere personen samenwonen als gezin.
 9. In geval van misbruiken, misleiding of bedrog behoudt Gigue zich uitdrukkelijk het recht voor de betrokken deelnemer(s) zonder meer van deelname aan deze en/of andere wedstrijden van Gigue uit te sluiten.
 10. Iedere deelnemer verleent, door zijn loutere deelname, automatisch en onvoorwaardelijk aan Gigue de toestemming tot publicatie van zijn naam, adres en, in voorkomend geval, foto, alsook zijn identificatie als deelnemer of winnaar van de wedstrijd en verzaakt aan alle rechten daaromtrent.
 11. De persoonsgegevens die Gigue verzamelt over de deelnemers vallen onder toepassing van artikel 4 § 1 van de wet van 8 december 1992 m.b.t. de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Zij zullen worden opgenomen in het databestand voor intern gebruik en/of voor direct mailing van Gigue kan aangewend worden. De deelnemers hebben wel vrije toegang tot deze gegevens om er zo nodig de verbetering en/of doorhaling van te vragen.
 12. Door hun deelname aan de wedstrijd verbinden de deelnemers zich tot de onvoorwaardelijke en volledige aanvaarding van huidig reglement.
 13. De wedstrijd loopt van 28/09/2023 tot en met 15/10/2023.
 14. De winnaar wordt nog in oktober persoonlijk per e-mail verwittigd.

Gratis retourneren

30 dagen gratis retour

24u thuislevering

Voor 17 uur besteld, morgen in huis

Gratis verzending vanaf 175€

Bij je thuis of op het werk

Beveiligde betaling

100% veilig betalen

5% MEMBER KORTING

Spaar voor een aankoopcheque

Hulp nodig?